M.Tech Students

The details of the currently ongoing PG students from the Department of Computer Science and Engineering from IIT Tirupati are as follows:

M.Tech - II Year

M.Tech - I Year

M.Tech II Year – Batch of 2021 to 2023
Faculty Advisor for this batch: Dr Venkata Ramana Badarla

 1. CS21M001    Abhishek Srivastav
 2. CS21M002    Anil Pankaj
 3. CS21M003    Avinash Chandra Pandey
 4. CS21M004    Bhasamrita Sarmah
 5. CS21M005    Hajare Utkarsha Datta
 6. CS21M006    Hawa Singh
 7. CS21M007    Himanshu Dolekar
 8. CS21M008    Junimeni Venkata Naga Rahul
 9. CS21M009    Malleti Sai Nikhil
 10. CS21M010    Mithlesh Kumar Murmu
 11. CS21M011    Nallamolu Sathish
 12. CS21M012    Sai Pragna Nandhanavanam
 13. CS21M013    Salakram Nagwanshi
 14. CS21M014    Shikher Chhawchharia
 15. CS21M015    Vinay K S
M.Tech I Year – Batch of 2022 to 2024
Faculty Advisor for this batch: Dr Venkata Ramana Badarla


 1. CS22M102    Adeel Ahmad Khan
 2. CS22M103     Banavath Gnana Divya
 3. CS22M104     Beena
 4. CS22M105     Farhat Jahan
 5. CS22M106     Gaddam Rahul Krishna
 6. CS22M107     Hingu Piyush Anilbhai
 7. CS22M109     Nagrale Niraj
 8. CS22M110     Prashant Singh
 9. CS22M111     Sanjay Singh Bhandari
 10. CS22M112     Shivam